Absolwent Pierwszego Społecznego Gimnazjum w Gdyni:

 • prezentuje prospołeczną i obywatelską postawę
 • zna normy społeczne i je stosuje, jest tolerancyjny- akceptuje odmienność innych, traktując ją jako naturalną i stymulującą
 • jest odpowiedzialny za swoje czyny
 • jest poszukujący, potrafi rozwijać swoje zdolności, rozumie konieczność samorozwoju
 • posługuje się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, potrafi selekcjonować i krytycznie analizować informacje
 • jest bezpieczny w sieci- zna pułapki cyberprzemocy
 • posługuje się sprawnie językiem ojczystym i obcym zarówno w mowie jak i w piśmie
 • rozumie i refleksyjnie przetwarza teksty
 • wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu problemów, jest zdolny do dokonywania właściwych wyborów
 • zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu, jest otwarty na polskie i światowe wartości kultury
 • jest wrażliwy na potrzeby innych, udziela się w pracach społecznych, jest życzliwie nastawiony do świata i ludzi
 • dba o bezpieczeństwo własne i innych, jest aktywny, promuje zdrowy styl życia
 • szanuje środowisko naturalne
 • aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i środowiska lokalnego
 • umie pracować w zespole
 • posiada umiejętność myślenia naukowego i matematycznego

big_E10_widok